System “E-theses of the University of Montenegro“ is assigned for search and download of doctoral dissertations from University of Montenegro. It is a part of the Digital repository of the University of Montenegro – PHAIDRA, system for indexing and archiving of scientific and professional papers. According to copyright policy, repository contains only dissertations with signed statements in which candidate authorizes University library to upload his dissertation in Digital repository, and indicates license conditions. Dissertations are searchable within “E-theses” or within the PHAIDRA.

Latest theses Number of all theses:   182 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Autonomija djeteta i institucionalni model djetinjstva u Crnoj Gori Marojević, Jovana Filozofski fakultet 2018
Strategijski zaokret biznisa Vukasović, Vlado, 1962- (aut. code: 01059 - E-CRIS.CG) Ekonomski fakultet 2011
Političke ideje i ideologija u Crnoj Gori 1945. – 1955. Prekić, Adnan, 1979- (aut. code: 01302 - E-CRIS.CG) Filozofski fakultet 2017
Vrijednosno utemeljenje kulturnog identiteta u postsocijalističkom periodu na primjeru Crne Gore Lučić, Miomirka Filozofski fakultet 2016
Tjelesna visina adolescenata na Kosovu i njen odnos sa drugim antropometrijskim mjerama kao potencijalnim prediktorima Arifi, Fitim Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 2018
Efekti pliometrijskog trenažnog programa na morfološke karakteristike, bazično-motoričke sposobnosti i situaciono-motoričke sposobnosti odbojkašica Gjinovci, Bahri Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 2018
Somatotipske karakteristike, bazično-motoričke, specifične motoričke i funksionalne sposobnosti mlađih fudbalera prema njihovoj poziciji u igri Gjonbalaj, Malsor Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 2018
Ап approach for the parallelization of the Weibull distribution parameter estimators with applications Duli, Sidita Elektrotehnički fakultet 2018
Analiza nestacionarnih multikomponentnih signala sa osvrtom na kompresivno očitavanje Draganić, Anđela Elektrotehnički fakultet 2018
Analiza naponskih poremećaja, detekcija, klasifikacija i lokalizacija zemljospojeva kod nadzemnih elektroenergetskih vodova primjenom EMD metode Vujošević, Snežana, 1964- (aut. code: 00367 - E-CRIS.CG) Elektrotehnički fakultet 2018
Seizmička analiza armiranobetonskih mostova u krivini Serdar, Nina Građevinski fakultet 2017
Novi koncept analize međunarodne trgovine na primjeru Crne Gore Živković, Olivera Ekonomski fakultet 2016
Mjerenje digitalnog razvoja Crne Gore na primjeru eGovernment servisa Đuričković, Tamara Ekonomski fakultet 2015
Modeliranje kompleksnih graničnih uslova za prelazne procese u hidrauličkim sistemima Karadžić, Uroš, 1974- (aut. code: 00354 - E-CRIS.CG) Mašinski fakultet 2008
Istraživanje strujnih procesa u usisnom kanalu/ventilu motora Pajković, Vladimir, 1961- (aut. code: 00248 - E-CRIS.CG) Mašinski fakultet 2005
Rješenja za poboljšanje performansi kooperativnih relejnih sistema sa distribuiranim MIMO tehnikama Urošević, Uglješa, 1986- (aut. code: 01064 - E-CRIS.CG) Elektrotehnički fakultet 2017
Strategije upravljanja korporativnim brendom, kao odgovor na izazove globalizacije Janković, Marija, 1980- (aut. code: 01164 - E-CRIS.CG) Ekonomski fakultet 2012
Upravljanje ukupnim kvalitetom u funkciji minimiziranja operativnog rizika centralnih banaka Luburić, Radoica Ekonomski fakultet 2016
Prognostički značaj novonastale atrijalne fibrilacije kod bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom Vukmirović, Mihailo,1976- (aut. code: 00649 - E-CRIS.CG) Medicinski fakultet 2017
Struktura kapitala u funkciji odlučivanja o merdžerima i akvizicijama Mugoša, Ana, 1981- (aut. code: 01077 - E-CRIS.CG) Ekonomski fakultet 2016
Prilog istraživanju decentralizovanog sistema upravljanja kod fleksibilnih proizvodnih sistema Mijanović, Marina B., 1956- (aut. code: 00137 - E-CRIS.CG) Mašinski fakultet 1995
Modern asset allocation models, application to Montenegro Janjušević, Jelena Ekonomski fakultet 2008
Analiza složenih antenskih struktura metodom najmanjih kvadrata Jovanović, Ana, 1970- (aut. code: 00372 - E-CRIS.CG) Elektrotehnički fakultet 2004
Socijalno - ekonomski status i porodična atmosfera kao faktori nastanka duševnih poremećaja u Crnoj Gori Đečević, Mehmed, 1983- (aut. code: 01079 - E-CRIS.CG) Fakultet političkih nauka 2017
Struktura jezika međuratne crnogorske pripovjedačke proze - gramatički i stilistički aspekt Radojević, Danijela, 1983- (aut. code: 01407 - E-CRIS.CG) Filozofski fakultet 2017