System “E-theses of the University of Montenegro“ is assigned for search and download of doctoral dissertations from University of Montenegro. It is a part of the Digital repository of the University of Montenegro – PHAIDRA, system for indexing and archiving of scientific and professional papers. According to copyright policy, repository contains only dissertations with signed statements in which candidate authorizes University library to upload his dissertation in Digital repository, and indicates license conditions. Dissertations are searchable within “E-theses” or within the PHAIDRA.

Latest theses Number of all theses:   167 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Rješenja za poboljšanje performansi kooperativnih relejnih sistema sa distribuiranim MIMO tehnikama Urošević, Uglješa Elektrotehnički fakultet 2017
Strategije upravljanja korporativnim brendom, kao odgovor na izazove globalizacije Janković, Marija Ekonomski fakultet 2012
Upravljanje ukupnim kvalitetom u funkciji minimiziranja operativnog rizika centralnih banaka Luburić, Radoica Ekonomski fakultet 2016
Prognostički značaj novonastale atrijalne fibrilacije kod bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom Vukmirović, Mihailo Medicinski fakultet 2017
Struktura kapitala u funkciji odlučivanja o merdžerima i akvizicijama Mugoša, Ana Ekonomski fakultet 2016
Prilog istraživanju decentralizovanog sistema upravljanja kod fleksibilnih proizvodnih sistema Mijanović, Marina Mašinski fakultet 1995
Savremeni modeli alokacije kapitala, analiza na primjeru Crne Gore Janjušević, Jelena Ekonomski fakultet 2008
Analiza složenih antenskih struktura metodom najmanjih kvadrata Jovanović, Ana, 1970- (aut. code: 00372 - E-CRIS.CG) Elektrotehnički fakultet 2004
Socijalno - ekonomski status i porodična atmosfera kao faktori nastanka duševnih poremećaja u Crnoj Gori Đečević, Mehmed, 1983- (aut. code: 01079 - E-CRIS.CG) Fakultet političkih nauka 2017
Struktura jezika međuratne crnogorske pripovjedačke proze - gramatički i stilistički aspekt Radojević, Danijela, 1983- (aut. code: 01407 - E-CRIS.CG) Filozofski fakultet 2017
Eksperimentalna i teorijska analiza graničnih stanja elemenata aluminijumskih rešetkastih konstrukcija Đuričić, Đorđe Građevinski fakultet 2018
Vremensko-frekvencijske reprezentacije u detekciji haotičnih stanja u oscilatornim kolima Rubežić, Vesna, 1971- (aut. code: 00373 - E-CRIS.CG) Elektrotehnički fakultet 2006
Topološke i F-algebre holomorfnih funkcija Meštrović, Romeo, 1950- (aut. code: 00394 - E-CRIS.CG) Prirodno-matematički fakultet 1998
Mogućnosti smanjenja emisija NOx i čađi putem modifikacije nekih parametara motora i sastava goriva Nikolić, Danilo, 1969- (aut. code: 00392 - E-CRIS.CG) Mašinski fakultet 2002
Analiza strukturne degradacije brodskog trupa Ivošević, Špiro, 1971- (aut. code: 00393 - E-CRIS.CG) Fakultet za pomorstvo 2012
Estimacija parametara signala dekompozicijom u vremensko-frekvencijskom domenu sa рrimjenom na radarske signale Daković, Miloš, 1970- (aut. code: 00375 - E-CRIS.CG) Elektrotehnički fakultet 2005
Sinteza dinamičkih regulatora za upravljanje složenim sistemima sa decentraiizovanom upravljačkom i informacionom strukturom Uskoković, Zdravko, 1950- (aut. code: 00012 - E-CRIS.CG) Elektrotehnički fakultet 1983
Upravljanje prekidačkim reluktantnim generatorom i topologije energetskog pretvarača za rad u kontinualnom režimu Ćalasan, Martin, 1986- (aut. code: 01019 - E-CRIS.CG) Elektrotehnički fakultet 2016
Naponom kontrolisani otpornici na bazi otpornog ogledala Tadić, Nikša Elektrotehnički fakultet 2000
Prilog sigurnosti plovidbe analizom fizikalnih karakteristika radarskog snopa ARPA sistema Rašković, Milorad Fakultet za pomorstvo 1994
Teorijski pristupi fenomenu globalizacije u savremenoj sociološkoj teoriji Živković, Predrag Filozofski fakultet 2015
Sociološko istraživanje mjesta i uloge štampanih medija u demokratizaciji crnogorskog društva Krivokapić, Nataša, 1970- (aut. code: 00918 - E-CRIS.CG) Filozofski fakultet 2015
Italijanski putopis XIX vijeka o Crnoj Gori Popović, Olivera Filozofski fakultet 2015
Metakognitivne strategije u obradi i razumijevanju teksta Mijušković, Marija Filozofski fakultet 2016
Crnogorska poezija između dva svjetska rata Vojičić-Komatina, Olga Filozofski fakultet 2013