System “E-theses of the University of Montenegro“ is assigned for search and download of doctoral dissertations from University of Montenegro. It is a part of the Digital repository of the University of Montenegro – PHAIDRA, system for indexing and archiving of scientific and professional papers. According to copyright policy, repository contains only dissertations with signed statements in which candidate authorizes University library to upload his dissertation in Digital repository, and indicates license conditions. Dissertations are searchable within “E-theses” or within the PHAIDRA.

Latest theses Number of all theses:   151 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Sinteza dinamičkih regulatora za upravljanje složenim sistemima sa decentraiizovanom upravljačkom i informacionom strukturom Uskoković, Zdravko Elektrotehnički fakultet 1983
Upravljanje prekidačkim reluktantnim generatorom i topologije energetskog pretvarača za rad u kontinualnom režimu Ćalasan, Martin Elektrotehnički fakultet 2016
Naponom kontrolisani otpornici na bazi otpornog ogledala Tadić, Nikša Elektrotehnički fakultet 2000
Prilog sigurnosti plovidbe analizom fizikalnih karakteristika radarskog snopa ARPA sistema Rašković, Milorad Fakultet za pomorstvo 1994
Teorijski pristupi fenomenu globalizacije u savremenoj sociološkoj teoriji Živković, Predrag Filozofski fakultet 2015
Sociološko istraživanje mjesta i uloge štampanih medija u demokratizaciji crnogorskog društva Krivokapić, Nataša, 1970- (aut. code: 00918 - E-CRIS.CG) Filozofski fakultet 2015
Italijanski putopis XIX vijeka o Crnoj Gori Popović, Olivera Filozofski fakultet 2015
Metakognitivne strategije u obradi i razumijevanju teksta Mijušković, Marija Filozofski fakultet 2016
Crnogorska poezija između dva svjetska rata Vojičić-Komatina, Olga Filozofski fakultet 2013
Uloga notara u sastavljanju pravnih poslova sa posebnim osvrtom na analizu uporednopravnih rješenja Korać, Velibor Pravni fakultet 2017
Upravljanje procesom održavanja brodskog mašinskog kompleksa u funkciji pouzdanosti Vujović, Lazo, 1953- (aut. code: 00401 - E-CRIS.CG) Fakultet za pomorstvo 1998
Ekonomska efikasnost versus socijalna jednakost u državi blagostanja Radević, Dragana, 1978- (aut. code: 01207 - E-CRIS. CG) Ekonomski fakultet 2007
Novi metod analize performansi mobilnih robota Radulović, Milovan, 1962- (aut. code: 00366 - E-CRIS.CG) Elektrotehnički fakultet 2003
Državna potrošnja i ekonomski rast Katnić, Milorad Ekonomski fakultet 2009
Investicije u znanje i njihov uticaj na privredni rast Popović, Milenko Ekonomski fakultet 1990
Kulturološki aspekt međunarodne bezbjednosti Injac, Olivera, 1972- (aut. code: 01198 - E-CRIS.CG) Fakultet političkih nauka 2011
Funkcije i značenja intonacionih kontura u engleskom i crnogorskom jeziku Vukasojević, Sandra Filozofski fakultet 2015
Metadiskursna analiza iskazivanja učtivosti u engleskom i crnogorskom jeziku Mrdak Mićović, Milena, 1977- (aut. code: 00664 - E-CRIS.CG) Filozofski fakultet 2014
Sintaksičko-stilske osobenosti romana Mihaila Lalića Jovović, Nataša Filozofski fakultet 2015
Jezik i stil u narodnim epskim deseteračkim pjesmama Burić, Milena Filozofski fakultet 2016
Analiza uticaja tipa presjeka na povećanje otpornosti na požar spregnutih linijskih konstrukcija Milanović, Milivoje Građevinski fakultet 2016
Globalizacija i identitet - izgradnja malih država sa posebnim osvrtom na slučaj Crne Gore Čagorović, Nebojša Fakultet političkih nauka 2016
Relacije i uticaj bazično-motoričkog potencijala na situaciono- motoričke sposobnosti odbojkašica Bojanić, Danilo Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 2016
Policijski diskurs iz ugla forenzičke lingvistike Ćetković, Sanja, 1973- (aut, code: 00662 - E-CRIS.CG) Filozofski fakultet 2014
Funkcionalne strukture i njihovi lingvistički eksponenti u diskursu univerzitetskih predavanja Živković, Branka Filozofski fakultet 2015