System “E-theses of the University of Montenegro“ is assigned for search and download of doctoral dissertations from University of Montenegro. It is a part of the Digital repository of the University of Montenegro – PHAIDRA, system for indexing and archiving of scientific and professional papers. According to copyright policy, repository contains only dissertations with signed statements in which candidate authorizes University library to upload his dissertation in Digital repository, and indicates license conditions. Dissertations are searchable within “E-theses” or within the PHAIDRA.

Latest theses Number of all theses:   198 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Uticaj tjelesnog vježbanja po programu za razvoj gipkosti na antropološki status mladih fudbalera Sermaxhaj, Sami Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 2019
Formiranje i interakcija singulariteta kod skalarnih zakona održanja sa konveksnom nelinearnošću Mitrović, Darko Prirodno-matematički fakultet 2005
Diverzitet i ekologija terestričnih Parasitengona (Acari: Prostigmata) Crne Gore Šundić, Miloje Prirodno-matematički fakultet 2014
Analiza algoritama za rekonstrukciju signala rijetkih u Hermitskom i Furijeovom transformacionom domenu Brajović, Miloš Elektrotehnički fakultet 2019
Kolektivno ponašanje i samoorganizacija u mrežama povezanih oscilatora Crnkić, Aladin Prirodno-matematički fakultet 2019
Visoko koncentrisane vremensko-frekvencijske distribucije i neki aspekti primjene Orović, Irena, 1983- (aut. code: 00885 - E-CRIS.CG) Elektrotehnički fakultet 2009
Jezik Nikole I Petrovića Nenezić, Sonja, 1972- (aut. code: 00923 - E-CRIS.CG) Filozofski fakultet 2007
Senzomotorne performanse dominantne i nedominantne ruke kod vrhunskih sportista Gardašević, Jovan Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 2019
Efekti preraspodjele uticaja na granična stanja kontinualnih greda armiranih FRP armaturom Baša, Nikola M. Građevinski fakultet 2019
Biomehanicki model ljudskog pršljena baziran na procesu adaptacije koštane materije na mehaničko opterećenje Jovanović, Janko Medicinski fakultet 2006
Jezik Stefana Mitrova Ljubiše Tepavčević, Miodarka Filozofski fakultet 2007
Institucionalni okvir korporativnog upravljanja u tranzicijskim privredama s osvrtom na morske luke Stjepčević, Jelena Fakultet za pomorstvo 2019
Uporedna analiza laser hemoroidoplastike (LHP) i otvorene hemoroidektomije Maloku, Halit Medicinski fakultet 2019
Upravljanje održivim razvojem turizma u kontekstu evropskih integracija Pjerotić, Ljiljana Ekonomski fakultet 2019
Analiza fenomena faznog prelaza u višekomponentnim sistemima sa aspektima tehničke primjene Vušanović, Igor Mašinski fakultet 2001
Analiza jedne klase distribuiranih računarskih sistema posredstvom imitacionog modeliranja Šćepanović, Stevan, 1953- (aut. code: 00220 - E-CRIS.CG) Prirodno-matematički fakultet 2002
Autonomija djeteta i institucionalni model djetinjstva u Crnoj Gori Marojević, Jovana, 1985- (aut. code: 01273 - E-CRIS.CG) Filozofski fakultet 2018
Strategijski zaokret biznisa Vukasović, Vlado, 1962- (aut. code: 01059 - E-CRIS.CG) Ekonomski fakultet 2011
Političke ideje i ideologija u Crnoj Gori 1945. – 1955. Prekić, Adnan, 1979- (aut. code: 01302 - E-CRIS.CG) Filozofski fakultet 2017
Vrijednosno utemeljenje kulturnog identiteta u postsocijalističkom periodu na primjeru Crne Gore Lučić, Miomirka Filozofski fakultet 2016
Tjelesna visina adolescenata na Kosovu i njen odnos sa drugim antropometrijskim mjerama kao potencijalnim prediktorima Arifi, Fitim Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 2018
Efekti pliometrijskog trenažnog programa na morfološke karakteristike, bazično-motoričke sposobnosti i situaciono-motoričke sposobnosti odbojkašica Gjinovci, Bahri Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 2018
Somatotipske karakteristike, bazično-motoričke, specifične motoričke i funksionalne sposobnosti mlađih fudbalera prema njihovoj poziciji u igri Gjonbalaj, Malsor Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 2018
Ап approach for the parallelization of the Weibull distribution parameter estimators with applications Duli, Sidita Elektrotehnički fakultet 2018
Analiza nestacionarnih multikomponentnih signala sa osvrtom na kompresivno očitavanje Draganić, Anđela Elektrotehnički fakultet 2018